Finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstw międzynarodowych

dodał Tomek
0 komentarzy

Globalna aktywność grup kapitałowych zwraca uwagę na zwinne zarządzanie kapitałem obrotowym. Jednocześnie kadry zarządzające szukają rozwiązań minimalizujących ryzyko braku płatności ze strony swoich partnerów handlowych. Ponadto, w obszarze zarządzania płynnością grupy oraz strukturą instrumentów finansowych, nie bez znaczenia pozostaje kwestia raportowania poziomu zadłużenia. Faktoring jest odpowiedzią na powyżej wskazane cele.

Faktoring jest instrumentem finansowym, który w sposób praktyczny pozytywnie wpływa na płynność finansową podmiotu gospodarczego, pozwalając na wykorzystanie ważnego aktywa, jakim są wierzytelności handlowe przysługujące od kontrahentów, czyli klientów przedsiębiorców. Jest rozwiązaniem efektywnie wykorzystującym strukturę bilansu, z reguły pozwalającym oprzeć limit faktoringowy wyłącznie o cesję wierzytelności. 

Przewagą faktoringu jest również fakt, iż może być instrumentem wspierającym, a nawet wzmacniającym relacje z kontrahentami. W przypadku długoletnich relacji, klienci decydujący się na faktoring głównie kierują się potrzebą zarządzania płynnością podmiotu. Niemniej jednak przy relacjach o krótszym okresie, bądź będących w fazie rozwoju, faktoring poza wsparciem płynności, daje dodatkowe zdyscyplinowanie kontrahenta w kontekście kultury płatniczej. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy faktorant rozpoczyna współpracę z kontrahentem zagranicznym. Klient, łącząc umowę faktoringu z polisą ubezpieczeniową, zyskuje ochronę przed ryzykiem braku płatności. Poza tym w sytuacji, gdy wierzytelność została objęta faktoringiem, tym samym scedowana na rzecz faktora, kontrahent ma świadomość, że ewentualne opóźnienia będą monitorowane przez faktora. 

Tym samym znaczenia nabiera także globalna aktywność faktora. Fakt, iż dany faktor współpracuje w ramach swojej grupy kapitałowej, posiada wiedzę, sieć kontaktów oraz znajomość lokalnych specyfik, korzystnie wpływa na możliwości, jakie może zaoferować swoim klientom.

Współpracując z kontrahentami, będącymi członkami grup kapitałowych, obserwujemy duże zainteresowanie finansowaniem w formie faktoringu. Zarówno polskie podmioty budujące swoje struktury oddziałów zagranicznych, jak i te zagraniczne, lokujące swoją działalność w Polsce, korzystają z tej formy finansowania, doceniając nasze doświadczenie w tym obszarze. Faktor doskonale zna i rozumie oczekiwania związane ze strukturą finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu zaliczki, pełnego przejęcia ryzyka i dostarczeniu zapisów w umowie spełniających oczekiwania firm audytorskich jak np. true sale. Takie podejście jest możliwe dzięki międzynarodowej działalności naszej grupy oraz standardom współpracy pomiędzy faktorami wewnątrz naszej sieci. Pozwala to na zapewnienie kompleksowej obsługi w obszarze faktoringu w 17 krajach. Klienci zyskują możliwość zaopiekowania zarówno potrzeby centralnego zarządzania strukturą finansowania jednego punktu kontaktowego dla wszystkich podmiotów,  jak i dostarczenie najlepszych warunków odzwierciedlających globalną skalę współpracy. Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie – mówi Agnieszka Fieback, dyrektorka ds. sprzedaży faktoringu w BNP Paribas Faktoring.

Faktoring jest rozwiązaniem odpowiadającym na wiele celów adresowanych przez służby finansowe podmiotów gospodarczych. Poza wyżej omówionymi korzyściami, pozwala zrealizować także takie cele, jak wdrożenie jednolitej polityki dla wszystkich finansowanych podmiotów w grupie, szczególnie w obszarze samej struktury finansowania, parametrów cenowych oraz operacyjnych. Szczególnego znaczenia ww. punkt nabiera w przypadku struktur międzynarodowych. Zarówno w sytuacji polskich firm, rozwijających swoją ekspansję zagraniczną, dla których istotne będzie uzyskanie rozwiązań zapewniających finansowanie kapitału obrotowego spółek poza granicami Polski, jak i grup międzynarodowych, lokujących swój oddział w Polsce, które poszukują rozwiązań wykorzystujących aktywa swoich oddziałów, uniezależniających te oddziały od finansowania centralnego. Znaczącym punktem wyróżniającym będzie na pewno możliwość dostarczenia rozwiązania finansowania z poziomu polskiej instytucji finansowej, która mając na uwadze pozycję podmiotu dominującego, uwzględni ten fakt w swojej ofercie. Co więcej, dostarczy lokalne narzędzia, aby ten cel zrealizować, mając na uwadze lokalne uwarunkowania prawne oraz podatkowe.

Reasumując, faktoring w ujęciu międzynarodowym pozwala na optymalne wykorzystanie aktywów podmiotu, jakim są wierzytelności przysługujące od jego klientów, odpowiada na zaadresowany cel centralizacji zarządzania płynnością, ujednolicenia w podejściu do warunków finansowania, oferowanych struktur, warunków cenowych i operacyjnych. Faktoring pozwala na obniżenie ryzyka braku płatności, jednocześnie umożliwiając zwinne zarządzanie płynnością.

Podobne wpisy

Zamieść komentarz