Wnioskować o upadłość konsumencką może konsument, czyli osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli jednak wniosek chce złożyć osoba, która taką działalność prowadzi, musi wcześniej ją zamknąć. Omawiane postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużyć upadłego z długów prywatnych, jak i tych powstałych w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie zaczyna się od złożenia wniosku do wydziału upadłościowego w sądzie odpowiednim właściwości zwykłego pobytu dłużnika.   Pismo można złożyć za pośrednictwem biura podawczego lub placówki pocztowej. Wraz z formularzem należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Informacje, jakie powinno zawierać takie pismo, to:

– dane dłużnika: imię, nazwisko, PESEL;

-informacje, które wykażą miejsce majątku zadłużonego oraz uzasadnienie podjętego postępowania. Ponadto musi zawierać aktualny wykaz majątku ze wstępną wyceną;

-dane dotyczące wierzycieli, jak ich adresy, oraz wysokość zobowiązania, a także terminy spłaty;

-wykaz wierzytelności spornych z uwzględnieniem uzasadnienia, dlaczego i w jakim zakresie kwestionowana jest jej wierzytelność;

-spis zabezpieczeń, które zostały ustanowione na majątku wraz z datami – kiedy zostały ustanowione (np. hipoteka);

-oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności określone w ustawie.

Jak rozpatrywany jest wniosek o upadłość konsumencką przez sąd?

Postępowanie dowodowe w oparciu o załączone do wniosku dokumenty może odbyć się, jak to często bywa na posiedzeniu niejawnym, ale może być także przeprowadzone na rozprawie sądowej.  W przypadku posiedzenia niejawnego dłużnik nie musi stawiać się w sądzie, a sąd wyda postanowienie o oddaleniu wniosku, bądź o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeśli natomiast odbędzie się rozprawa, dłużnik otrzyma na nią stosowne wezwanie i zostanie przesłuchany na okoliczności, które zostały wykazane we wniosku. Po zakończeniu rozprawy, sąd analogicznie wyda postanowieniu o oddaleniu wniosku, bądź o ogłoszeniu upadłości. Istnieją okoliczności na skutek, których sąd oddali wniosek, są to m.in.

– doprowadzenie do niewypłacalności lub umyślnego jej pogłębienie wskutek poważnego zaniedbania;

– jeżeli informacje podane we wniosku są nieprawdziwe, lub wniosek zawiera braki;

– jeśli w okresie 10 lat przed wnioskowaniem o upadłość:

– jeżeli prowadzono już postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych powodów niż wniosek dłużnika;

– czynności prawne dłużnika stały się prawomocne ze szkodą wierzycieli;

-prowadzono postępowanie upadłościowe, które jednak zostało częściowo lub całkowicie umorzone, mimo że do niewypłacalności lub pogłębienia zadłużenia doszło przy zachowaniu należytej staranności przez dłużnika;

-jeżeli uchylono plan spłaty wierzycieli, w sytuacji niewykonywanych przez dłużnika obowiązków;

-dłużnik, na którego nałożono obowiązek, nie wniósł wniosku w terminie;

Czy można złożyć zażalenie po oddaleniu wniosku przez sąd?

Na postanowienie sądu o oddalenie wniosku dłużnikowi przysługuje zażalenie. Jest to dokument składany do sądu II instancji, który należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.  Dodatkowo musi spełniać warunki przypisane pismom procesowym, a także wskazać postanowienie, które jest zaskarżane wraz z uzasadnieniem zażalenia.

Koszt przy zażaleniu wynosi 200 złotych. Po złożeniu stosownego dokumentu -zażalenie na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką- sąd rejonowy przekazuje akta sprawy do sądu II instancji. Zażalenie rozpatrywane jest na posiedzeniu niejawnym, po którym sąd orzeka o uchyleniu postanowienie sądu I instancji i kieruje sprawę do ponownego rozpoznania, albo też oddala zażalenie dłużnika.

Dłużnikowi nie przysługuje skarga kasacyjna, ani też  skarga  o stwierdzenie niezgodności z prawem na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie sprawy o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości? (ustalenie listy wierzycieli)

Gdy sytuacja w sądzie przybierają pozytywny obrót spraw, a sąd wydaje ogłoszenie o upadłości dłużnika, rozpoczyna się postępowanie oddłużające. Zaczyna się to zgłoszeniem wierzytelności przez wierzycieli w celu stworzenia listy wierzytelności. W tym samym czasie następuje likwidacja majątku dłużnika, podczas którego syndyk  ustala wartość i skład masy upadłościowej (majątku dłużnika), a następnie przygotowuje listy wierzytelności, aby ostatecznie sprzedać majątek i spłacić wierzycieli.  Sam etap likwidacji masy upadłościowej jest objęty nadzorem sędziego komisarza.

Z reguły cały ten proces trwa od 12 do 18 miesięcy od ogłoszenia upadłości. Ważną informacją jest to, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, egzekucje komornicze są wstrzymane, a jak wiadomo, podstawowym celem komornika jest dążenie do całkowitej spłaty wierzycieli.

Ustalenie planu spłaty

Ostatnim etapem jest rozpoczęcie postępowania o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Odbywa się to na rozprawie sądowej, na którą wezwani są wierzyciele, upadły oraz syndyk, daje to stronom możliwość do skonfrontowania swoich oczekiwań. Rozpatrywane w tym celu zostają możliwości zarobkowe, jak i również wydatki potrzebne do życia upadłego i osób będących na jego utrzymaniu.

Warto zwrócić uwagę, że możliwości zarobkowe, to nie miesięczny dochód, jakim dysponuje w chwili ustalania planu spłaty, lecz kwoty, jakie potencjalnie może zarabiać, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, wiek, doświadczenie i miejsce zamieszkania. Sąd wydaje decyzję dotyczącą zakresu oraz czasu, w jakim upadły musi spłacić wierzycieli, a także postanawia o umorzeniu określonej części długu, jakiej upadły nie zdołał spłacić w toku postępowania planu spłaty wierzycieli.

Czas spłaty trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. 

Wierzycielom na powyższe postanowienie przysługuje skarga. W momencie, kiedy wierzytelność zostaje pokryta z majątku dłużnika, który co prawda traci wszystko (jeśli jest to konieczne),  a także, gdy  wyznaczony plan spłaty wierzycieli dobiegnie końca, upadłego traktuje się jako oddłużonego. Jest to szansa, aby zacząć swoje życie od nowa. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze zwłaszcza dla osób, które nie posiadają dużego majątku, ponieważ po likwidacji całego majątku, reszta niespłaconych długów zostaje umorzona.

Sąd w wyjątkowych okolicznościach może pominąć etap planowania spłaty wierzycieli i od razu umorzyć długi. W tej sytuacji wierzyciele również mogą złożyć skargę.  Ustawowym obowiązkiem podczas wykonywania planu spłaty, upadły jest zobowiązany do przedkładania corocznych sprawozdań z realizacji planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok. Czas na złożenie stosownego raportu upadły ma do końca kwietnia. Sprawozdanie musi zawierać takie informacje, jak: przychody brutto i spłacone kwoty oraz wykaz nabytych składników majątkowych, których wartość  przekracza dwukrotnie średnie wynagrodzenie za pracę. Należy również dołączyć kopię rocznego zaznania podatkowego.

Co zostaje umorzone?

Gdy upadły wykona plan spłaty wierzycieli, sąd orzeka o stwierdzeniu wykonaniu planu spłaty, a także o umorzeniu zadłużeń, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a które nie zostały spłacone w czasie realizacji planu. Jednakże warto pamiętać, że istnieją zobowiązania, które umorzeniu nie podlegają. Należą do nich między innymi: alimenty, nałożone przez sąd grzywny, czy zapłata za zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Poznaj szczegóły dotyczące upadłości konsumenckiej

4
Udostępnień
Google+

komentarze 3

 1. Michał Gaj
  21 sierpnia 2019 at 23:53 — Odpowiedz

  Proszę o kontakt w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenta. Potzrbuje pomocy.

 2. peter
  2 listopada 2019 at 17:43 — Odpowiedz

  Czy dotyka Cię wysoka spłata kredytu?
  Wiarygodna i poważna oferta kredytów finansowych dla całej Republiki Czeskiej. Oferuję pożyczki od 40 000 do 10 000 000 zł. Szybki i wydajny proces zatwierdzania z wysoką przepustowością zatwierdzonych aplikacji. Termin spłaty tej pożyczki może wynosić do 240 miesięcy, z możliwością wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie bezpłatnie bez żadnych podwyżek. Aby utworzyć specjalną ofertę za darmo i bez obowiązku wysyłania wiadomości e-mail:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.